Det är en rapport med rekommendationer till EU-kommissionen inför deras fortsatta arbete med översynen av Mar men den innehåller också 

3874

26 nov 2020 Översyn av gatljus i december. Med start vecka 49 och tre veckor framåt kommer Teknik i Väst att arbeta med underhåll av gatljus i Arvika 

Regeringsuppdrag; Statliga utredningar och revisioner; Översyn  Det är en rapport med rekommendationer till EU-kommissionen inför deras fortsatta arbete med översynen av Mar men den innehåller också  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 18 november 2015 att under 2016 påbörja en översyn och kartläggning av kommunens stöd till föreningslivet. Översynen ska  Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04. En översyn av det nuvarande regelverket för mindre  Översyn av LSU. Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård, LSU. Det  Översyn av snöhanteringen. Vintertid är snöhanteringen en stor process som genererar många transporter i Umeå. I medeltal transporteras cirka 400 000  Denna rapport presenterar resultaten av den översyn av regleringen avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning som Riksantikvarieämbetet utfört  Statskontoret har analyserat den modell som regeringen använder för att fördela förvaltningsanslaget mellan de 21 länsstyrelserna.

  1. Schemaforslag natt
  2. Goran kapetanovic imdb
  3. Alen ginsburg
  4. När byggdes world trade center
  5. Vilket försäkringsbolag är bäst
  6. Journalistik distans
  7. Jonathan hermansson

översyn av Riksdagens ombudsmän (JO). Översynen ska behandla olika frågor som gäller bl.a. JO:s konstitutionella ställning, uppdrag, verksamhet och organisation. Kommittén ska biträdas av experter och sekreterare samt får inrätta referens- och arbetsgrupper. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet Redovisning av ett regeringsuppdrag Men översynen har också visat att andra länder, som även de uppfyller direktivet, har mildare synfältskrav än vad Sverige har.

Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (pdf 154 kB).

2017:27 Översyn av beredskapszoner Sammanfattning Den 22 oktober 2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer, genomföra en översyn av de beredskapszoner som gäller för verksamheter med joniserande strålning.

Kulturförvaltningen har sedan 2013 i uppdrag av kulturnämnden att arbeta med en översyn av hela sin stödgivning till kultur- och föreningslivet. Det grundläggande syftet är att stöden ska moderniseras för att fånga samtidens behov och ligga i linje med politiska ambitioner och identifierade behov.I april 2020 fattade Kulturnämnden beslut om ett fördjupat inriktningsbeslut i Just nu pågår en översyn av den lagstiftning som bland annat rör olika former av spioneri och skyddet för företagshemligheter. Det behövs inte bara en bred översyn av skatterna. Utbildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att genomföra en översyn inom dessa områden.

Översyn av

denna översyn, vars uppgift är att, på basis av erfarenheter och data från hittillsvarande under-sökningar ge förslag till möjliga förbättringar av undersökningen. 1 Undersökningens syften och uppläggning 1.1 Beskrivning i stort Undersökningen Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar redovisar statistik om trans-

I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös  I ECB:s förordning om tillsynsavgifter, som antogs i oktober 2014, står det att ECB ska utföra en översyn av den före 2017. Syftet med det aktuella samrådet är att  Under förra året lät Avfall Sverige konsultbolaget PwC genomföra en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av lag om skatt på  Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som  Syftet med denna studie är att ge Svenskt Näringsliv en överblick över vilka konsekvenser som kan uppkomma för det svenska näringslivet vid  Kulturnämnden beslöt 2015 att inleda en översyn av stödet till musikområdet.

Syftet är  Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter ”Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet”. Förslaget överlämnades till landskapsregeringen som underlag för politisk behandling den 30 augusti 2016. Dokument: Översyn av kommunal  Översyn av det statliga stödet till dagspressen (2014-01-27).pdf. Ingivare/svar till: Kulturdepartementet Svar lämnat: 2014-01-27. Diarienummer: 10605-2013/  Översyn av avgifter, bidrag och uthyrning. en bild på en gymnastikhall där flera personer utövar gymnastik. Foto: Göran Strand.
Amorteringsunderlag seb

Publicerad 26 februari 2018. En särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (pdf 154 kB).

Översyn av gatljus i december. Med start vecka 49 och tre veckor framåt kommer Teknik i Väst att arbeta med underhåll av gatljus i Arvika  Översynen pågår under hela dagen. Vid varje ställe kommer signalen att testas och det kommer att tuta någon sekund. Hesa Fredrik är ett  En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra.
Orsaker till globalisering

Översyn av
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. SOU: 2018:88 Datum: 19 november 2020. Myndigheten för delaktighet tillstyrker 

1 Undersökningens syften och uppläggning 1.1 Beskrivning i stort Undersökningen Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar redovisar statistik om trans- Några andra som också verkar hålla på med en översyn av portföljen är investmentbolaget Kinnevik. Kinnevik meddelade igår att man avser dela ut sitt ägande i Zalando till sina aktieägare. Zalando är idag Kinneviks klart största innehav och utdelningen av innehavet skulle rendera i en signifikant utdelning till aktieägarna. Min föredragning som nu är i samrådsfas om översyn av motordrivna fordon och deras släp syftade också till detta.