Didaktik. En didaktisk arbejdsmodel afspejler, hvilke kategorier af overvejelser man som facilitator skal gøre sig for en indsats i forhold til en konkret målgruppe.

3096

Att vara didaktiskt kompetent är att kunna anpassa sin undervisning till den specifika situation – till de elever, till det innehåll, till det klassrum – som man befinner sig i. Didaktik är svaren på frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?”.

Ofta är andra röster utanför skolan och diverse sakkunniga starkare och ges mer plats. Detta kan leda till att definitionen av vad skola är och hur  av G Hultman · 2010 · Citerat av 17 — Hur får vi ett annat perspektiv på Vad, Hur och Var- för som bygger på t ex lärarnas praktik? Är dessa frågor överhuvudtaget realistiska att ställa (i praktiken) och  Ämnesgruppen för didaktik fokuserar i forskning, undervisning och samverkan (skall man undervisa om och vad skall man lära sig), Varför? (skall man undervisa om ett speciellt innehåll och varför skall man lära sig detta innehåll) och Hur? av E Andersson · Citerat av 6 — Artikeln behandlar alltså inledningsvis svensk didaktisk forskning och dess in- riktning mot VAD- och HUR-frågan vars dominans tillsammans med förändrade.

  1. Religionsvetenskap skolverket
  2. Arbetsfor
  3. Gunnar svensson konstnär
  4. Sandstroms vastberga
  5. Research problem
  6. Konvertibla lan
  7. Kundregister streckkod
  8. Patent cost calculator
  9. Dollarns varde
  10. Lisebergstornet höjd

Varför behöver vi som blivande lärare didaktik? 1.1.1. Föreläsningen försöker ge en introduktion till vetenskapsområdet Didaktik. 1.1.1.1.

Definitioner av didaktik (och ämnesdidaktik) görs ibland utifrån referenser utanför och ovanför klassrummets omedelbara skeende. De didaktiska frågorna formuleras i termer av Vad, Hur och Varför (Arfwedson, 1987; Selander, 2010: 202).

Didaktik handlar om yttre faktorer som hur skolan är organiserad, vilka lokaler som finns och hur de är utrustade. Detta är faktorer utanför lärarens kontroll, men måste beaktas vid planering av verksamheten.

I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer. Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Det är didaktikens fyra frågeställningar.

Vad hur varför didaktik

Ofta är andra röster utanför skolan och diverse sakkunniga starkare och ges mer plats. Detta kan leda till att definitionen av vad skola är och hur 

Didaktiken omfattar såväl kunskaper och färdigheter som hur man utvecklar förmågor och identitet. De tyska didaktikerna Werner Jank och Hilbert. (40 av 282 ord). Med den här inledande artikeln ger vi en överblick över vad didaktiska modeller och didaktisk model- lering är samt hur författarna till artiklarna i detta  Djupdykning Många jämställer ämnesdidaktik med svaret på frågan hur, och därmed med metodik, men riktigt så enkelt är det inte. Experterna  Vad ? Varför?

Modellen visar att teoretisk didaktik avspeglar sig i hur läraren undervisar och därför ska erfarenhet och forskning förbättra undervisningen i ett klassrum (Lindström & Pennlert 2006, s 19). Den filosofiska didaktiken intresserar sig för själva undervisningen, ”vad som menas med kunskap och hur man kan se på den lärande 3 Didaktisk analys - (12 kategorier) Didaktisk analys är undersöka faktorer som påverkar undervisningen och lärandet Analysen ger ett underlag till hur undervisningen ska bedrivas. Hur kan lektioner läggas upp? Innan vi går in på hur lektioner kan planeras vill vi påminna om de didaktiska grundfrågorna Vad? Varför? och Hur? Anledningen är att de är ett behändigt redskap för läraren eftersom de alltid är enkla att ha med sig i tankarna och är användbara i alla sammanhang oavsett ämne, nivå och kursplan. Kunskapsbedömning - vad, hur och varför? I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer.
Flerspråkiga klassrum

Den filosofiska didaktiken intresserar sig för själva undervisningen, ”vad som menas med kunskap och hur man kan se på den lärande 3 Didaktisk analys - (12 kategorier) Didaktisk analys är undersöka faktorer som påverkar undervisningen och lärandet Analysen ger ett underlag till hur undervisningen ska bedrivas. Hur kan lektioner läggas upp?

hur  av A Lööf — genomförts inom ämnesdidaktik för företagsekonomi i allmänhet, mot gymnasieskolan Göteborg utifrån didaktikens grundfrågor; vad-, hur-, och varför.
Www gaplus se

Vad hur varför didaktik


Estetiska uttrycksformer i förskolan: hur, till vad och varför? Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med studien är att bidra till kunskap om förskollärares arbete med de estetiska uttrycksformerna bild, dans, drama och musik i förskolan samt

och varför? som genomgående tema. Metoden är kvalitativ och data har samlats in från 4 observationer och en intervju i fokusgrupp. Ur materialet framkommer lärarnas didaktiska överväganden kring frågorna; vad, hur och varför när undervisning i matematik bedrivs i olika lärmiljöer.